BOFAS
    nl | fr
 

“Het is mooi om te zien hoe sinds de start van BOFAS diverse leegstaande verpauperde stations nu een nieuwe bestemming hebben gekregen en vrijgekomen zijn voor andere initiatieven.”
Gert Moerenhout, projectleider Vlaanderen en Wallonië
SAMENWERKINGSAKKOORD & ERKENNING
BOFAS werd officieel erkend op 26 maart 2004.

13 februari 2002: Het Samenwerkingsakkoord wordt ondertekend door de drie gewesten en de federale overheid.

3 maart 2004: De Interregionale Bodemsaneringscommissie (IBC)(1) geeft het officiële startschot voor BOFAS door de ondertekening van het erkenningsbesluit.

26 maart 2004: BOFAS start zijn activiteiten. De erkenning van BOFAS verschijnt in het Belgisch Staatsblad.

9 februari 2007: De drie gewesten en de federale overheid keuren de wijzigingen aan het Samenwerkingsakkoord goed.

20 september 2007: Verschijning van het nieuwe protocol in het Belgisch Staatsblad. Dit protocol bepaalt dat ALLE (vroegere) exploitanten, eigenaars en feitelijke gebruikers van terreinen waar ooit een tankstation heeft gestaan, nu ook in aanmerking komen voor een tussenkomst van BOFAS, daar waar het eerste SWA(2) een beperking had ingebouwd (enkel voor uitbatingen die vanaf 1993 gesloten werden). Deze periode, waarin aanvragen voor steun kunnen ingediend worden, duurt zes maanden en wordt dus op 20 maart 2008 afgesloten.

Om te weten welke wetteksten van toepassing zijn, volstaat het om het gewest te selecteren van de plaats waar het verontreinigde terrein zich bevindt. Automatisch verschijnt dan de respectieve wetgeving.

Vlaanderen

Samenwerkingsakkoord
Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations. Lees meer

Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord
Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations. Lees meer

Wallonië

Decreet ter goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord
Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord betreffende de uitvoering en de financiering van de bodemsanering van tankstations. Lees meer

Samenwerkingsakkoord
Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations. Lees meer

Brussel

Samenwerkingsakkoord - Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations. Lees meer

Ordonnantie goedkeuring Samenwerkingsakkoord
Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations. Lees meer

(1) Wat is de IBC
De Interregionale Bodemsaneringscommissie (verder IBC)
De IBC is een commissie bestaande uit zeven commissieleden en vloeit voort uit het Samenwerkingsakkoord. De commissie wordt bemand door twee vertegenwoordigers uit elke regio en een vertegenwoordiger van de federale overheid.

Verantwoordelijkheden en taken van de IBC
De IBC is gemachtigd om:
 • de erkenning van het Fonds te verlenen, te schorsen en op te heffen;
 • om redenen van algemeen belang, op elk ogenblik de erkenningsvoorwaarden te wijzigen;
 • de door het Fonds voorgestelde wijziging van de verplichte bijdrage goed te keuren of af te keuren;
 • het jaarlijkse saneringsprogramma dat haar door het Fonds wordt voorgelegd goed te keuren of af te keuren;
 • administratieve geldboetes op te leggen aan het Fonds;
 • na te zien hoe het Fonds de hem toevertrouwde taken waarneemt en uitvoert.
(2) Wat is het Samenwerkingsakkoord? (verder SWA)
Het SWA dat ondertekend werd door de gewesten en de federale overheid, ligt aan de basis van BOFAS. Dit akkoord houdt in dat, hoewel milieuaangelegenheden zoals de uitvoering en financiering van bodemsanering van tankstations gewestelijke bevoegdheden zijn, een uniforme ondersteuning toch mogelijk is voor heel België. BOFAS opereert dus op nationaal niveau en dit is uitzonderlijk in België, vooral als het gaat om milieuaangelegenheden.

Het SWA werd op verschillende tijdstippen goedgekeurd door de diverse regeringen:
 • het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: ordonnantie op 20 december 2002;
 • het Vlaams Gewest: decreet van 18 juli 2003;
 • het Waals Gewest: decreet van 15 mei 2003;
 • de Federale Overheid: wet van 6 augustus 2003.
Op 7 februari 2007 werd de wet tot wijziging van het SWA van 13 december 2002 goedgekeurd en ondertekend door de regeringen van het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Federale Overheid. De wijziging werd gepubliceerd op de volgende tijdstippen:
 • het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: ordonnantie op 9 juli 2007, gepubliceerd op 10 september 2007;
 • het Vlaams Gewest: decreet van 8 juni 2007, gepubliceerd op 10 september 2007;
 • het Waals Gewest: decreet van 24 mei 2007, gepubliceerd op 10 september 2007;
 • de Federale Overheid: wet van 15 mei 2007, gepubliceerd op 20 september 2007.