nl | fr
 

“De troeven van een sectorfonds zoals BOFAS hebben zich over de jaren duidelijk gemanifesteerd. Een aanvrager of eigenaar van een verontreinigd terrein wordt slechts eenmalig geconfronteerd met de zeer complexe problematiek van bodemsanering. Zonder ervaring of kennis is het zeer lastig om een sanering tot een goed einde te brengen. Een sectorfonds zoals BOFAS fungeert als een kenniscentrum dat expertise en kennis centraliseert. Na 10 jaar kunnen we zonder twijfel stellen dat deze gecentraliseerde aanpak een kosten- en tijdbesparend effect heeft gehad. De aanpak via een sectorfonds is zeer bruikbaar voor alle andere industrieën en sectoren met eenzelfde problematiek van vele afzonderlijke verontreinigde terreinen.”
Kris Eggermont, technisch directeur van BOFAS
KERNTAKEN
BOFAS streeft naar een kwalitatieve dienstverlening, een transparante communicatie en een correcte taakvervulling met het oog op een ecologisch verantwoord resultaat. De vier kerntaken van BOFAS in vogelvlucht zijn:

BOFAS communiceert

Tijdens de aanmeldingsfase was een van de kerntaken van BOFAS het tijdig verstrekken van correcte informatie over BOFAS aan alle potentiële aanvragers. Om deze kerntaak te realiseren heeft BOFAS een geïntegreerd communicatieplan opgesteld en geïmplementeerd.

Na de publicatie van het eerste Samenwerkingsakkoord (SWA1) waren de voornaamste acties:

Na de publicatie van het nieuwe Samenwerkingsakkoord (SWA2) waren de voornaamste acties:

In deze fase heeft BOFAS ook systematisch de focus gelegd op het standaardverloop en de gemiddelde duur van een saneringsproces, zodat aanvragers op de hoogte waren van de complexiteit van een sanering en hun verwachtingen over verloop en oplevering in lijn lagen met de realiteit.
In de saneringsfase zal BOFAS op regelmatige tijdstippen de aanvragers op de hoogte houden van de opvolging van hun dossier alsook van de activiteiten van BOFAS.

BOFAS saneert

Bij het type ‘Sluiting’ is een mandaat verleend aan BOFAS in naam en voor rekening van de aanvrager om de sanering uit te voeren. Dit houdt in dat BOFAS zorgt voor zowel de financiële alsook operationele tussenkomst bij de bodemsanering van het tankstation. De termijn waarbinnen deze saneringen moeten worden gestart, werd vastgelegd in het Samenwerkingsakkoord. De aanvragen van het type ‘Sluiting’ van SWA1 moeten voor 26 maart 2014 gerealiseerd worden en alle aanvragen van het type ‘Sluiting’ van SWA2 moeten gerealiseerd worden tegen 26 maart 2019*. BOFAS stelt voorop om alle civieltechnische werken van alle sites af te ronden binnen deze vooropgestelde data. Om deze kerntaak te realiseren is BOFAS ook verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarlijkse saneringsprogramma en de rapportering hiervan aan de IBC. Het programma voor 2009 werd goedgekeurd door de IBC op 15 december 2008.

BOFAS betaalt terug

Bij het type ‘Voortzetting van het tankstation’, ‘Voortzetting van het tankstation volgens de overgangsmaatregel’ en ‘Sluiting van het tankstation volgens de overgangsmaatregel’ staat BOFAS in voor de administratieve opvolging, adviesverlening rond onderzoeken en saneringsvoorstellen, de controle en de terugbetaling van het dossier.
Bij het type ‘Voortzetting van het tankstation’ en ‘Voortzetting van het tankstation volgens de overgangsmaatregel’, komt BOFAS tussen in de terugbetaling van de sanering met een maximale limiet van 62.000 EUR. BOFAS engageert zich om alle aanvragen binnen respectievelijk drie en zes maanden na ontvangst terug te betalen.
Bij het type ‘Sluiting van het tankstation volgens de overgangsmaatregel’ komt BOFAS gedeeltelijk tot volledig tussen in de terugbetaling van de kosten van de sanering. BOFAS streeft voor de financiële tussenkomst van dit type naar een terugbetaling binnen een termijn van zes maanden.

BOFAS int

BOFAS is ook verantwoordelijk voor het innen van zijn inkomsten op kwartaalbasis in samenwerking met de algemene directie Energie van de federale overheidsdienst Economie. BOFAS krijgt een bijdrage voor elke liter benzine en diesel die op de Belgische markt wordt verbruikt, waarbij de helft door de accijnsplichtige onderneming en de helft door de automobilist wordt betaald. Deze bijdrage wordt aan BOFAS doorgestort op kwartaalbasis en voorziet de vzw van de financiële middelen om de dagelijkse werking te garanderen en de doelstellingen op korte en lange termijn te realiseren.

* Er werd een aanvraag ingediend bij de Interregionale Bodemsaneringscommissie om de saneringsperiode te verlengen van 2014 tot 2019.