nl | fr
 

“We zijn erin geslaagd om goede relaties uit te bouwen met de autoriteiten, studiebureaus, aannemers en natuurlijk de aanvragers. Het sterke fundament van BOFAS is dat alle dossiers over de gewesten heen worden behandeld op een consistente manier. Ervaringen in elke etappe van een saneringsprocedure worden uitgewisseld over de regionale teams heen. Eigenlijk is de projectleider de centrale actor in het gehele proces, zodat de communicatie tussen de verschillende partners optimaal en efficiënt verloopt en resulteert in een goede samenwerking.”
Pierre Bourguignon, projectleider Brussel en Wallonië
PERSBERICHTEN

21.01.2008 – 1/3 van totaal aantal ingeschatte dossiers bij BOFAS

Eigenaars van een terrein waar ooit een tankstation heeft gestaan hebben nog slechts twee maanden de tijd om een dossier in te dienen

Brussel, 18 januari 2008 – BOFAS, het Bodemsaneringsfonds voor tankstations, doet een dringende oproep aan alle eigenaars van een terrein waar ooit een tankstation heeft gestaan. Ze hebben nog tijd tot 20 maart 2008 om hun dossier in te dienen voor een eventuele bodemsanering van hun terrein. BOFAS draagt de volledige saneringskosten op voorwaarde dat het dossier op tijd wordt ingediend. Wie echter zijn aanvraag niet op tijd indient, staat zelf in voor de saneringskosten. Op basis van schattingen komen nog meer dan 300 eigenaars in België in aanmerking voor een tussenkomst hetgeen overeenkomt met een nog beschikbaar budget van 31,6 miljoen Euro. Er zijn ook opmerkelijke verschillen in respons tussen gewesten en provincies.

Een nieuw protocol in het leven geroepen om iedereen een kans te geven
Om eigenaars en uitbaters van tankstations te helpen bij het proper maken van hun verontreinigde bodem (veroorzaakt door vloeibare brandstoffen) werd BOFAS in het leven geroepen. Het Fonds is een initiatief van de voornaamste petroleumfederaties en de overheid. Dankzij een nieuw Protocol kunnen ALLE eigenaars van een terrein waar ooit een tankstation heeft gestaan sinds 20 september 2007 een dossier indienen bij BOFAS voor de sanering ervan, daar waar het vorige samenwerkingsakkoord een beperking had ingebouwd vanaf 1993. De VZW verleent in dat geval VOLLEDIGE financiële als operationele steun bij de sanering van deze bodems verontreinigd door benzine en diesel. Deze steun is echter TIJDELIJK EN EENMALIG.

Stand van zaken
Tot op vandaag heeft de VZW slechts een derde van het totaal aantal ingeschatte dossiers ontvangen. De totale responsgraad voor België bedraagt bijgevolg 30%. Als we dit per regio bekijken dan blijkt de responsgraad in Vlaanderen bijna tweemaal zo hoog dan in Wallonië, respectievelijk 38% voor Vlaanderen en 20% voor Wallonië. Het Brusselse gewest ligt boven het nationale gemiddelde met respectievelijk 53%. In absolute cijfers betekent dit voor Vlaanderen (94), voor Wallonië (37) en voor Brussel (8) tegenover een totaal aantal ingeschatte dossiers van 250, 190 en 15 dossiers.

Als we de responsgraad per provincie bekijken scoren Henegouwen, Luxemburg, Waals-Brabant Luik, Limburg en Vlaams-Brabant beneden het nationale gemiddelde met respectievelijk 13%, 14%, 20%, 22%, 22,5%, en 27,5%. Oost-Vlaanderen, Antwerpen, West-Vlaanderen en Brussel scoren boven het nationale gemiddelde met respectievelijk 35%, 36%, 58%, en 53%.

BOFAS doet dringende oproep
Op tijd beginnen is de boodschap! Aangezien het een aantal weken duurt om alle administratieve documenten te verzamelen, moet nu echt gestart worden. Eens deze deadline verstreken, zullen dossiers niet meer aanvaard worden en zal de eigenaar zelf moeten instaan voor de sanering. Dit is een dure aangelegenheid, aangezien de gemiddelde kosten voor een sanering al snel oplopen tot 100.000 Euro.

Chris Hoste, Algemeen Directeur van BOFAS legt uit: “Ik wil de eigenaars op het hart drukken om tijdig met de voorbereidingen te starten, wachten tot op het laatste moment kan verstrekkende financiële gevolgen hebben voor hen in de toekomst. De officiële deadline voor indiening komt immers steeds dichterbij en wie na datum indient zal zelf de kosten voor de sanering moeten dragen. Dankzij het nieuwe protocol werd een nieuwe mogelijkheid tot steun gecreëerd voor eigenaars die vroeger uit de boot vielen of niet tijdig konden indienen in de vorige fase. Ik hoop van harte dat ze hiervan gebruik gaan maken.”

Wie komt allemaal in aanmerking?
Naast eigenaars van een terrein waar ooit een tankstation heeft gestaan kunnen ook uitbaters die hun tankstation verder blijven uitbaten het fonds contacteren voor een beperkte tussenkomst van maximaal 62.000 Euro. Eigenaars of uitbaters die reeds gestart zijn met de sanering vóór 1 januari 2000, komen nu ook in aanmerking voor een volledige terugbetaling van de werken die na 1 januari 2000 werden uitgevoerd. Deze specifieke groep van huidige tankhouders kan BOFAS vrij gemakkelijk identificeren via de beroepsfederaties maar specifiek voor de eigenaars van terreinen waar vroeger een tankstation heeft gestaan, heeft BOFAS een uitgebreide informatiecampagne op poten gezet opdat alle betrokken op de hoogte zouden zijn van deze eenmalige actie.

Eigenaars van terreinen of tankstations die op BOFAS beroep willen doen of meer informatie wensen, kunnen gebruik maken van het gratis nummer 0800-50 117 of surfen naar www.bofas.be

BOFAS, het Fonds voor sanering van tankstations in België werd gelanceerd op 26 maart 2004. De vzw werd opgericht door de voornaamste beroepsfederaties die ruim representatief zijn voor de petroleumsector. Het Fonds zal dezelfde regels hanteren voor heel België op grond van een Samenwerkingsakkoord (SWA) dat gesloten werd tussen de drie Gewesten en de Federale Overheid.

Achtergrondinformatie voor de redactie
In het vorige samenwerkingsakkoord konden eigenaars of uitbaters van gesloten tankstations of van voortzettingen reeds een aanvraag voor sanering indienen maar er waren een aantal beperkende maatregelen (bv. sluiting na 1993). De respons hierop was enorm. BOFAS ontving in totaal 1338 dossiers voor sluitingen en 1269 dossiers voortzettingen. In 2006 heeft BOFAS een 100-tal bodemsaneringsprojecten van gesloten tankstations opgestart in Brussel, Wallonië en Vlaanderen. In 2007 zal BOFAS ongeveer hetzelfde aantal projecten opstarten. In totaal zullen meer dan 1000 sites worden gesaneerd gespreid over 10 jaar. Elk project heeft een gemiddelde kost van 100.000 Euro.