nl | fr
 

“De troeven van een sectorfonds zoals BOFAS hebben zich over de jaren duidelijk gemanifesteerd. Een aanvrager of eigenaar van een verontreinigd terrein wordt slechts eenmalig geconfronteerd met de zeer complexe problematiek van bodemsanering. Zonder ervaring of kennis is het zeer lastig om een sanering tot een goed einde te brengen. Een sectorfonds zoals BOFAS fungeert als een kenniscentrum dat expertise en kennis centraliseert. Na 10 jaar kunnen we zonder twijfel stellen dat deze gecentraliseerde aanpak een kosten- en tijdbesparend effect heeft gehad. De aanpak via een sectorfonds is zeer bruikbaar voor alle andere industrieën en sectoren met eenzelfde problematiek van vele afzonderlijke verontreinigde terreinen.”
Kris Eggermont, technisch directeur van BOFAS
PERSBERICHTEN

01.06.2006 – BOFAS start met eerste sanering van gesloten tankstation in Limburg

BOFAS, het fonds voor sanering van tankstations in België start vandaag met de eerste sanering in Limburg van een gesloten tankstation. In totaal zullen ongeveer 79 sites van dit type gesaneerd worden in de regio gespreid over een periode van 10 jaar. BOFAS draagt zowel de financiële als de operationele verantwoordelijkheid voor sites die hun station sluiten/gesloten hebben. Dit komt neer op een gemiddelde kost van 100.000 EURO. De saneringstechniek bestaat uit afgraving en in situ sanering. BOFAS, het fonds voor de bodemsaneringsanering van tankstations in België, start vandaag met de bodemsanering van de eerste site in Limburg dat kan rekenen op een volledige operationele en financiële tussenkomst van het fonds. Locatie van de sanering is Diestersteenweg nr 358, te Hasselt. Vandaag wordt dus gestart met de civiel-technische werken bestaande uit afgraving van het terrein. Dit proces neemt vermoedelijk een maand in beslag. Nadien zal geëvalueerd worden of ook moet overgegaan worden tot In Situ sanering. Over de gehele lijn is het de taak van BOFAS om ervoor te zorgen dat de uitvoering van de werken zo snel en zo efficiënt mogelijk verlopen. Er wordt verwacht dat een dertigtal vrachtwagens zullen nodig zijn om de vervuilde grond af te voeren. Gezien de nabijheid van de basisschool, zal BOFAS ervoor zorgen dat het vrachtverkeer actief zal zijn tussen de ochtend-en avondpiekuren om overlast te vermijden. Eigenaar van de site is tevreden over de huidige stand van zaken. Eigenaars of uitbaters van een gesloten tankstation konden een aanvraag indienen tot 26 maart 2005. De respons was enorm: BOFAS ontving 1333 aanvragen voor gans België voor het type sluiting waarvan 79 dossiers voor de regio Limburg. Mijnheer Ivo Berten, eigenaar van de site in Hasselt legt uit: “Toen ik mijn dossier voor tussenkomst indiende, dacht ik dat het lang zou duren alvorens de werken zouden aanvangen. Mijn snelle respons werd echter beloond. Het BOFAS team zijn bovendien experts in de toch wel complexe materie. Ik kan bij hen terecht voor vragen en gedurende het gehele project blijven ze het centrale aanspreekpunt.” De saneringstechniek die bij vervuiling door vloeibare brandstoffen wordt toegepast bestaat erin om de vervuilde grond af te graven tot op het waterniveau, en waar van toepassing aansluitend de drijflaag van minerale olie weg te nemen. Vervolgens moet meestal het grondwater worden verlaagd door het weg te pompen zodat men verder kan graven tot alle verontreinigde grond is weggenomen. De verontreinigde grond wordt dan afgevoerd en in een erkend centrum voor grondreiniging verwerkt. De civiel technische werken nemen gemiddeld één tot zes weken in beslag. Indien nodig wordt nadien gestart met In Situ sanering die erin bestaat filters en leidingen te plaatsen op de site om het water en/of de grond verder te zuiveren via een pompsysteem. Deze techniek dient te worden toegepast over een veel langere periode van één tot meerdere jaren om de site maximaal proper te maken. Chris Hoste, Algemeen Directeur van BOFAS is tevreden: “Zoals vooropgesteld starten we onze eerste sanering in Limburg in 2006. Gezien BOFAS instaat voor zowel de operationele als financiële ondersteuning, komen hier heel wat organisatorische aspecten bij kijken zoals de toewijzing van het project aan de meest voordelige aannemer en grondverwerker, maar ook voor de opvolging van de werken en oplevering ervan is de keuze van de betere milieukundige begeleider essentieel. Desalniettemin verloopt alles volgens schema dankzij onze efficiënte werking en een goede samenwerking met de eigenaar van de site.” BOFAS, het Fonds voor de sanering van tankstations in België werd gelanceerd op 26 maart 2004. De vzw werd opgericht door de voornaamste beroepsfederaties die ruim representatief zijn voor de petroleumsector. Het Fonds zal dezelfde regels hanteren voor heel België op grond van een Samenwerkingsakkoord (SWA) dat gesloten werd tussen de drie Gewesten en de Federale Overheid.