BOFAS
    nl | fr
 

VRAAG & ANTWOORD
 1. Waar is het BOFAS-fonds actief?
 2. Welke beroepsverenigingen (leden van de vzw BOFAS) maken deel uit van BOFAS en hoe worden ze vertegenwoordigd in BOFAS?
 3. Wie zijn de initiatiefnemers van BOFAS?
 4. Wat is BOFAS?
 5. Waarvoor staat de afkorting BOFAS?
 6. Waarom werd BOFAS opgericht?
 7. Welke instantie houdt toezicht op de werking van BOFAS?
 8. Werden in andere landen soortgelijke initiatieven ondernomen?
 9. Aan welke voorwaarden moet men voldoen om aanspraak te maken op het BOFAS-fonds?
 10. Met welke aannemers/studiebureaus werkt BOFAS samen?
 11. Welke financiële tegemoetkoming wordt voorzien door BOFAS?
 12. Wat is het wetgevend kader van BOFAS?
 13. Hoe en waarom werden wettelijk vastgelegde termijnen bepaald om aanvragen in te dienen?
 14. Waarom verschilt terugbetaling van BOFAS in functie van voortzetting of stopzetting van activiteiten?
 15. Hoe werd deze beperkte financiële tegemoetkoming bepaald bij een sanering in geval van voortzetting van de exploitatie?
  De tussenkomst van het Fonds mag niet het karakter hebben van een verkapte structurele staatssteun. Het niveau van de tussenkomst werd dan ook begrensd tot wat strikt vereist is om het historisch passief te saneren (dit wil zeggen de verontreiniging die aanwezig was op het ogenblik van de aanmelding en direct verband houdt met de exploitatie van het tankstation). De modaliteiten van tussenkomst van het Fonds zijn beperkt tot die kosten die rechtstreeks betrekking hebben tot de sanering van de verontreinigde site. Investeringen om aan de nieuwe milieunormen te voldoen, komen niet in aanmerking voor tussenkomst vanwege het Fonds. Het Fonds zal enkel de kosten terugbetalen voor verplicht aanvullend onderzoek, bodemsanering en nazorg die rechtstreeks betrekking hebben op de verontreinigde site of het verontreinigde terrein. Kosten met betrekking tot het verwijderen van ondergrondse installaties (houders, leidingen, riolering, olie-waterafscheiders enzovoort) zijn niet terugbetaalbaar in geval van voortzetting van de exploitatie.
 16. Blijven de gronden vervuild van tankstations die geen tussenkomst van het Fonds genieten?
 17. Hoe wordt BOFAS gefinancierd?