BOFAS
    nl | fr
 

“Zelfs met vermindering van de financiële bijdrage, gedeeltelijk betaald aan de pomp en gedeeltelijk door de sector, beschikken we over voldoende financiële middelen om het project af te werken en dit ongeacht de graad van vervuiling van de site en de orde van grootte van de terugbetalingsdossiers. Om nog beter te kunnen anticiperen op het kostenplaatje van de terugbetalingsdossiers, hebben we de aanvragers gevraagd om hun schatting kenbaar te maken.”
Lieven Van den Bossche, algemeen directeur bij BOFAS
VRAAG & ANTWOORD
 1. Waar is het BOFAS-fonds actief?
 2. Welke beroepsverenigingen maken deel uit van BOFAS en hoe worden ze vertegenwoordigd in BOFAS?
 3. Wie zijn de initiatiefnemers van BOFAS?
 4. Wat is BOFAS?
 5. Waarvoor staat de afkorting BOFAS?
 6. Waarom werd BOFAS opgericht?
 7. Welke instantie houdt toezicht op de werking van BOFAS en mogelijke misbruiken?
 8. Werden in andere landen soortgelijke initiatieven ondernomen?
 9. Hoe werkt BOFAS?
 10. Aan welke voorwaarden moet men voldoen om aanspraak te maken op het BOFAS-fonds?
 11. Met welke aannemers/studiebureaus werkt BOFAS samen?
 12. Welke financiële tegemoetkoming wordt voorzien door BOFAS?
 13. Wat is het wetgevend kader van BOFAS?
 14. Vanwaar het idee om dergelijke regeling uit te werken?
 15. Hoe en waarom werden wettelijk vastgelegde termijnen bepaald om aanvragen in te dienen en waarom zijn de termijnen zo kort?
 16. Waarom verschilt terugbetaling van BOFAS in functie van voortzetting of stopzetting van activiteiten?
 17. Hoe werd deze beperkte financiële tegemoetkoming bepaald bij een sanering in geval van verderzetting van de exploitatie?
  De tussenkomst van het Fonds mag niet het karakter hebben van een verkapte structurele staatssteun. Het niveau van de tussenkomst werd dan ook begrensd tot wat strikt vereist is om het historisch passief te saneren (dit wil zeggen de verontreiniging die aanwezig was op het ogenblik van de aanmelding en direct verband houdt met de exploitatie van het tankstation). De modaliteiten van tussenkomst van het Fonds zijn beperkt tot die kosten die rechtstreeks betrekking hebben op de sanering van de verontreinigde site. In geen geval komen de investeringen om aan de nieuwe milieunormen te voldoen in aanmerking voor tussenkomst vanwege het Fonds. Te dien einde is bepaald dat het Fonds enkel de kosten voor verplicht aanvullend onderzoek, bodemsanering en nazorg die rechtstreeks betrekking hebben op de verontreinigde site of het verontreinigd terrein, terugbetaalt. In tegenstelling tot sluiting zijn kosten mbt het verwijderen van ondergrondse installaties (houders, ledingen, riolering, olie-waterafscheiders etc) niet terugbetaalbaar in geval van verderzetting van de exploitatie. Verder zijn ook nadere beperkingen (inzake tenlasteneming van kosten van uitgraving en verwerking van grond) ingevoerd teneinde te vermijden dat het Fonds, weze het op indirecte wijze, de nieuwe investeringen van de exploitant zou financieren. De afwijking van de gemiddelde saneringskost - geschat op 100.000 euro - die wordt gebruikt in het financieringsplan van het Fonds, steunt op volgende uitgangspunten: de beperkingen inzake terugbetaling en niet te vergoeden kosten. Gesteld mag worden dat in het saneringsproject minder strengere doelstellingen (eindnormen, terugsaneerwaarden) voorkomen . Dit laatste heeft te maken met de aspecten: geen wijziging bestemming, geen overdracht, technische beperkingen voor toepassing batneec etc.
 18. Wordt voor de gronden die nu gesaneerd worden en waarop vroeger een tankstation stond nu geen meerwaarde gecreëerd?
 19. Moet de consument ook mee betalen voor het hele systeem?
 20. Ook de sector moet een bepaald deel van deze financieringsbijdrage op zich nemen. Welke weerslag zal dat hebben op hen?
 21. Hoe denkt BOFAS op een onafhankelijke manier elk dossier te evalueren zodat niet alleen tankstations die lid zijn van een participerende beroepsfederatie vergoed zullen worden?
 22. Blijven de gronden vervuild van deze tankstations die niet van een tussenkomst van het Fonds kunnen genieten?
 23. Er wordt gezegd dat het in het geval van een langdurige vervuiling beter is om het tankstation te sluiten en de sanering te laten uitvoeren door het Fonds. De kost van de sanering in geval van voortzetting van het tankstation zou immers (te) hoog kunnen oplopen en de tussenkomst van BOFAS is in geval van voortzetting beperkt. Klopt dit?
 24. Welke bedragen zal BOFAS in totaal moeten uitgeven?