BOFAS
    nl | fr
 

“Het team van projectleiders heeft gezamenlijke doelstellingen over de regio’s en gewesten heen. Er wordt nauw samengewerkt en informatie wordt uitgewisseld, zodat dossiers op een consistente manier kunnen worden behandeld. Het bijeenbrengen van de verschillende partijen door BOFAS en het faciliteren van de communicatie rond eenzelfde dossier is cruciaal voor een goede afhandeling.”
Sylvie Posel, projectleider Wallonië
AANVRAGEN
Er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend.

Na het aflopen van de indieningtermijn van het eerste samenwerkingsakkoord (SWA1) in 2006, werd een nieuw Samenwerkingsakkoord gepubliceerd op 20 september 2007 (SWA2). Dit nieuwe akkoord stelde de indieningtermijn opnieuw open zodat nog meer aanvragers in aanmerking zouden komen voor een tussenkomst van BOFAS. De uiterste datum om een dossier in te dienen werd in dit akkoord vastgelegd op 20 maart 2008.

Er bestaan vier situaties waarin u een beroep kon doen op BOFAS: Bij de laatste drie types voorziet BOFAS in een terugbetaling van uw dossier. Hiervoor moet een terugbetalingsdossier ingediend worden na de uitvoering van de bodemsaneringswerken. Een overzicht van de nodige documenten die u aan BOFAS moet bezorgen vindt u hieronder:

Fase 2: Aanvraag tot terugbetaling van de saneringskosten

Bij voortzetting of vernieuwing van het tankstation (bij wijze van overgangsmaatregel)

Als uw aanvraag ontvankelijk en volledig is en nadat u voor de uitgevoerde bodemsaneringswerken een eindverklaring heeft ontvangen van de bevoegde overheid, zal BOFAS de kosten met betrekking tot de uitgevoerde bodemsanering van uw terrein controleren. Na positieve evaluatie van uw aanvraag tot terugbetaling zullen wij binnen de drie maanden (verderzetting) of zes maanden (verderzetting bij wijze van overgangsmaatregel) de saneringskosten (gedeeltelijk) terugbetalen voor zover er voldoende middelen aanwezig zijn.

Bij dossiers verderzetting is bovendien de effectieve tussenkomst van het Fonds steeds beperkt tot een maximumbedrag van 62.000 EUR. Meer specifiek bepaalt het SWA dat de tussenkomst van het Fonds beperkt is tot een maximumbedrag van:
  1. 37.200 EUR, wat betreft de bodemsanering van de grond.
  2. 37.200 EUR, wat betreft de bodemsanering van het grondwater.
Saneringskosten van de bodemverontreiniging die vreemd is aan de uitbating van het tankstation komen niet in aanmerking voor terugbetaling. Ook de kosten die niet strikt noodzakelijk zijn voor de bodemsanering (niet functionele afwerking van de site, investeringskosten, …) worden niet vergoed door BOFAS. In uw terugbetalingsaanvraag dient duidelijk aangegeven te worden welke kosten wel en welke kosten niet zijn gemaakt in het kader van de bodemsanering van het tankstation.

Als hulpmiddel bij het indienen van uw terugbetalingsaanvraag heeft BOFAS een handleiding opgesteld. Deze kunt hier downloaden . De toe te voegen documenten bij een terugbetalingsaanvraag zijn hieronder opgesomd.

Om het allemaal te verduidelijken heeft BOFAS een voorbeeld van een ingevuld terugbetalingsdossier opgesteld. Dit voorbeeld kunt u hier downloaden.

Volgende documenten zijn verplicht toe te voegen bij uw fase 2 of terugbetalingsdossier:

Bij sluiting van het tankstation volgens de overgangsmaatregel

Als uw aanvraag ontvankelijk en volledig is en nadat u voor de uitgevoerde bodemsaneringswerken een eindverklaring heeft ontvangen van de bevoegde overheid, zal BOFAS de kosten met betrekking tot de uitgevoerde bodemsanering van uw terrein controleren. Na positieve evaluatie van uw aanvraag tot terugbetaling zullen wij binnen de zes maanden de saneringskosten (gedeeltelijk) terugbetalen, voor zover er voldoende middelen aanwezig zijn.

Saneringskosten van de bodemverontreiniging die vreemd is aan de uitbating van het tankstation komen niet in aanmerking voor terugbetaling. Echter dient u in uw terugbetalingsaanvraag wel deze kosten op te nemen. Wij vragen u ook duidelijk aan te geven welke kosten zijn gemaakt in het kader van de bodemsanering van het tankstation en welke kosten gemaakt zijn in het kader van de niet tankstationgerelateerde bodemsanering.

Alle kosten die niet strikt noodzakelijk zijn voor de bodemsanering (niet functionele afwerking van de site, investeringskosten, …) worden niet vergoed door BOFAS.

Als hulpmiddel bij het indienen van uw terugbetalingsaanvraag heeft BOFAS een handleiding opgesteld. Deze kunt hier downloaden . De toe te voegen documenten bij een terugbetalingsaanvraag zijn hieronder opgesomd.

Om het allemaal te verduidelijken heeft BOFAS van een voorbeeld van een ingevuld terugbetalingsdossier opgesteld. Dit voorbeeld kunt u hier downloaden .

Volgende documenten zijn verplicht toe te voegen bij uw fase 2 of terugbetalingsdossier: