BOFAS
    nl | fr
 

“De troeven van een sectorfonds zoals BOFAS hebben zich over de jaren duidelijk gemanifesteerd. Een aanvrager of eigenaar van een verontreinigd terrein wordt slechts eenmalig geconfronteerd met de zeer complexe problematiek van bodemsanering. Zonder ervaring of kennis is het zeer lastig om een sanering tot een goed einde te brengen. Een sectorfonds zoals BOFAS fungeert als een kenniscentrum dat expertise en kennis centraliseert. Na 10 jaar kunnen we zonder twijfel stellen dat deze gecentraliseerde aanpak een kosten- en tijdbesparend effect heeft gehad. De aanpak via een sectorfonds is zeer bruikbaar voor alle andere industrieën en sectoren met eenzelfde problematiek van vele afzonderlijke verontreinigde terreinen.”
Kris Eggermont, technisch directeur van BOFAS
BODEMSANERINGEN VAN A TOT Z
In een bodemsaneringsproject wordt een onderscheid gemaakt tussen twee belangrijke fases.

In de eerste fase worden de voorbereidingen getroffen om de werken uit te voeren. Dit wordt uitgebreid beschreven in een bodemsaneringsproject (BSP) aan de hand van de resultaten van het oriënterend bodemonderzoek (OBO) en het beschrijvend bodemonderzoek (BBO).

In de tweede fase starten de effectieve werken, die bestaan uit civieltechnische werken en indien nodig in-situsanering. Elke fase moet dan ook nog onderverdeeld worden in een fase van uitvoering door BOFAS (en/of derden) en een fase van goedkeuring door de overheid. Het proces is dus vrij complex, maar wordt zo efficiënt mogelijk geleid door de projectleider van BOFAS. De beschikbare tijd die vrijkomt door een vereenvoudiging van het tenderingsysteem zal door BOFAS benut worden om een groter aantal projecten per jaar te realiseren Een grote uitdaging gezien het grote aantal bijkomende projecten dat onder SWA2 werd ingediend.

Fase 1: Beschrijvend bodemonderzoek en bodemsaneringsproject (duur: 1 tot 2 jaar)

In een eerste fase stelt BOFAS een bodemsaneringsproject op waarin wordt beschreven op welke wijze de bodemsanering zal worden uitgevoerd. Om dit plan te kunnen opstellen, heeft BOFAS voorafgaand een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd dat een beeld geeft van de aard en de omvang van de vervuiling. Voor het uitvoeren van het hele traject van beschrijvend bodemonderzoek en bodemsaneringsproject moet gemiddeld één tot twee jaar gerekend worden. BOFAS opteert steeds voor de best beschikbare technische oplossing waarvan de kostprijs in verhouding is tot het te bereiken resultaat. Dit voorstel wordt voorgelegd aan de overheid en behandeld binnen een maximale termijn van drie maanden. Simultaan schrijft BOFAS een bestek uit om de opdracht uit te besteden aan een gekwalificeerde aannemer voor het project. Wekelijks lanceert BOFAS zo tientallen tenders om alle deelaspecten van een project te laten uitvoeren.

Fase 2: de effectieve werken worden opgesplitst in civieltechnische werken en in-situsanering

Civieltechnische werken: de eerste stap in de uitvoering van de saneringswerken (duur: 1 tot 12 weken)

Bij de start van de civieltechnische werken wordt een vergadering georganiseerd waarin de diverse partijen (aanvrager, aannemer, BOFAS en andere betrokkenen) al hun vragen kunnen stellen over het saneringsproces en waarin de tijdslijn van de werken wordt besproken. Daarna vinden op regelmatige basis opvolgingsvergaderingen plaats om de betrokkenen op de hoogte te houden van het verloop van de werken. De saneringstechniek die bij vervuiling door vloeibare brandstoffen wordt toegepast, bestaat erin om de vervuilde grond af te graven tot op het waterniveau en de drijflaag van minerale olie weg te nemen. In de meeste gevallen moet het grondwater worden verlaagd door het weg te pompen, zodat verder gegraven kan worden tot alle verontreinigde grond is weggenomen. De verontreinigde grond wordt dan afgevoerd en in een erkend centrum voor grondreiniging verwerkt. De civieltechnische werken kunnen, door hun ingrijpende karakter, de activiteiten op het terrein hinderen. BOFAS tracht de werken zo te organiseren dat de eigenaar of gebruiker van de site zo weinig mogelijk hinder ondervindt.

In-situsanering: de finale stap in de uitvoering van de saneringswerken (duur: 6 maanden tot 2 jaar)

Indien nodig wordt nadien gestart met in-situsanering, die erin bestaat filters en leidingen te plaatsen op de site om het water en/of de grond verder te zuiveren via een pompsysteem. In deze fase kan het terrein meestal terug in gebruik genomen worden. BOFAS plaatst, in overleg met de eigenaar, de installatie zo dicht mogelijk bij de te saneren zone. De door BOFAS meest gebruikte techniek bij vervuiling door benzine is ‘venting’, een techniek waarbij lucht uit de grond wordt gezogen en de dampen worden opgevangen. Dit proces duurt gemiddeld zes maanden tot één jaar. Bij vervuiling door diesel gebruikt men een gelijkaardige ‘verluchtingstechniek’ waarbij lucht de aerobe bacteriën in diesel afbreekt. Dit proces duurt gemiddeld ongeveer één tot twee jaar.