PRIVACY POLICY T.A.V. REGISTRANTEN/APPLICANTEN TENDERSITE

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR BOFAS

In het kader van de aanvraag tot registratie op de tenderwebsite van BOFAS, verstrekt u ons bepaalde persoonsgegevens (of heeft u ons deze verstrekt) en gaat u ermee akkoord dat wij, Bofas VZW, met maatschappelijke zetel te Jules Bordetlaan 166, 1140 Brussel en ingeschreven in de KBO onder nummer 0474.553.197 (hierna ‘Bofas’, ‘we’, ‘wij’, ‘ons’) deze persoonsgegevens zullen verwerken overeenkomstig het bepaalde in deze privacy policy.

Bofas hecht veel waarde aan uw privacy en verbindt zich er dan ook toe om de toepasselijke wetgeving in dit verband, en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Vo 679/2016) (hierna ‘AVG’), na te leven.

Het kan onder andere de volgende persoonsgegevens betreffen: uw voor- en achternaam, professioneel adres, e-mailadres, telefoonnummer.

Wij zullen in principe geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens (o.a. persoonsgegevens m.b.t. gezondheid, raciale of etnische afkomst, levensbeschouwelijke of godsdienstige overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, seksuele voorkeur, etc.) van u opvragen. U wordt dan ook vriendelijk verzocht op geen enkele wijze dergelijke persoonsgegevens aan ons mee te delen. Indien u dit toch doet, wordt geacht dat u deze kennelijk openbaar hebt gemaakt.

Indien u ons persoonsgegevens verstrekt van andere personen (zoals bv. collega’s/werknemers) garandeert u dat deze persoonsgegevens werden verzameld in overeenstemming met de AVG en dat deze betrokkenen onder andere op de hoogte zijn gebracht van de inhoud van deze privacy policy.

De persoonsgegevens zullen verwerkt worden voor de volgende doeleinden: administratie en leveranciersbeheer, uitvoeren van de overeenkomst tussen partijen, dagelijkse uitvoering van activiteiten.

Deze worden verwerkt door Bofas op grond van artikel 6.1. (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst), (c) (nakomen van wettelijke verplichting), (f) (gerechtvaardigd belang – waarborgen van efficiënt en vlot verloop van dagelijkse activiteiten) van de AVG.

Indien dit vereist zou zijn voor de verwezenlijking van bovenstaande doeleinden, kunnen wij uw persoonsgegevens overmaken aan derden (bv. leveranciers zoals onze IT dienstverlener, maar bijvoorbeeld ook alle andere betrokken actoren bij de uitvoering van de werkzaamheden en/of diensten waarvoor Bofas beroep op u doet). Indien deze ontvangers optreden als verwerkers heeft Bofas met hen de nodige verwerkingsovereenkomst gesloten. In principe worden de persoonsgegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte verstuurd en bewaard. In het uitzonderlijke geval dat dit zich toch zou voordoen, zal Bofas de nodige (contractuele) waarborgen treffen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving (bv. EC Standaard Clausules of gelijkaardige contractuele bepalingen afsluiten).

Indien dit wettelijk verantwoord of vereist wordt, kunnen de persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan bevoegde overheden en/of andere instanties die zich bezighouden met wetshandhaving (bv. politie, onderzoeksrechter, Gegevensbeschermingsautoriteit, etc.).

U heeft te allen tijde recht op toegang tot uw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen en bezwaar maken tegen de verwerking of de verwerking ervan laten beperken indien de wettelijke voorwaarden hiertoe vervuld zijn. U heeft het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm) van de persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere verantwoordelijke (recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens).

Teneinde deze rechten uit te oefenen kan u zich richten tot privacy@bofas.be.

Indien u vragen en/of klachten heeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen we om dit eerst met Bofas uit te klaren. Indien dit niet lukt of niet wenselijk is, kan u steeds uw vraag of klacht richten aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (drukpersstraat 35 te 1000 Brussel – contact@apd-gba.be).

We zullen uw persoonsgegevens bijhouden zolang dit nodig is voor het verwezenlijken van bovenstaande doeleinden of langer indien dit wettelijk vereist zou zijn (bijvoorbeeld wegens boekhoudkundige regels of gelet op verjaringstermijnen) of voor archiveringsdoeleinden.